นายทรงเดช ชัยปัญหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง

 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ
เตรียมนักเรียนทุกคนให้พร้อมสำหรับการเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
จัดให้มีหลักสูตรระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

171 คน

นักเรียน

1 คน

ผู้บริหาร

14 คน

ข้าราชการครู

0 คน

ครูอัตราจ้าง

1 คน

ธุรการ

1 คน

ช่างไฟฟ้า ๔